Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR
1.1 - SATICI
Ünvanı: Alper Denizöz - Denizöz Gıda

Merkez Adresi: İTOSB 4. Cadde 1A Tuzla 34959 İstanbul
Telefon:  216 5933640
e-posta: info@cofyrup.com

1.2 - ALICI
Adı-soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
e-posta:

MADDE 2 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.cofyrup.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin bilgileri, miktarı ve satış bedeli
Ödeme Şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Kargo Ücreti:

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
a) ALICI, SATICI ‘ya ait http://www.cofyrup.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
b) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
c) Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
d) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
e) Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
f) Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
g) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 7 gün içerisinde (ödeme şekline göre) banka havalesi ile veya kredi kartına iade edilir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLER
a) TÜKETİCİ Mal’ı teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin Mal’ı teslim aldığı gün başlar.
b) Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, TÜKETİCİ, cayma süresi içinde Mal’ı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur.
c) Cayma hakkı bulunan hallerde TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI’ya yöneltmiş (info@cofyrup.com adresine) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Mal’ın azami on (10) gün içerisinde, SATICI’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. İade durumlarında gönderi ücreti TÜKETİCİ’ye ait olacaktır. İade işleminde Mal’ın kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir; TÜKETİCİ’ye teslim edilen fatura aslının iadesi zorunludur. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.
d) Yukarıda belirtilen gereklerin TÜKETİCİ tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Mal bedeli ve varsa Mal’ın TÜKETİCİ’ye teslim masrafları TÜKETİCİ’ye, Mal’ı satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.
e) TÜKETİCİ’nin Mal(lar)’a ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları/sorumlulukları ile SATICI’nın TÜKETİCİ’den olan, ödül puanlarına, hediye çeklerine ve bedelsiz imkanlara ilişkin bulunanları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil/mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.
MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 8 - DİĞER HÜKÜMLER
a) ALICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda okuyup onayladıktan sonra verdiği siparişin ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul eder. Bu Form, ALICI ve SATICI arasında Mesafeli Sözleşme ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.
b) Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Gizlilik ve Verilerin Korunması Politikası

SATICI: ALPER DENİZÖZ - DENİZÖZ GIDA ("Cofyrup")

Merkez Adresi: İTOSB 4. Cadde 1A Tuzla 34959 İstanbul 

Şube Adresi: Taşmektep Sk. 43A Erenköy 34738 İstanbul
Telefon: 216 5933640
E-posta: info@cofyrup.com
Müşteri Hizmetleri Telefon:

1. AMAÇ

Her bireyin kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasa’dan doğan kutsal bir haktır. ALPER DENİZÖZ - DENİZÖZ GIDA olarak bu hakkın gereklerini yerine getirmeyi en değerli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına önem veriyoruz.

Kurumsal Kişisel Verilerin Korunması Politikası da kişisel verilerin korunmasına verdiğimiz önemin bir sonucu olarak kişisel verileri işlerken ve korurken temel aldığımız ilkeleri ve uyguladığımız prosedürleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Politika, ALPER DENİZÖZ - DENİZÖZ GIDA’nin yönettiği bütün kişisel veriler, verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

Politika ALPER DENİZÖZ - DENİZÖZ GIDA’nin ortaklarının, yetkililerinin, müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçi yetkililerinin ve tedarikçi çalışanlarının ve üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

ALPER DENİZÖZ - DENİZÖZ GIDA Politika’yı mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kararlarına uyum ve kişisel verilerin daha iyi korunması amaçlarıyla değiştirebilir.

3. TANIMLAR

Kısaltma

Alıcı Grubu

Açık Rıza

Anonim Hale Getirme

 

İlgili Kişi

İlgili Kullanıcı

 

İmha

Kanun/KVKK

Kayıt Ortamı

 

Kişisel Veri

Veri Envanteri

 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

 

 

Kurul

Kurum

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Periyodik İmha

 

Politika

Veri İşleyen

Veri Sorumlusu

 

Tanım

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle

ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri                          sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla                 işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme        amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel          verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri            ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik                    olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,      aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde            gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da                sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha                  politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek          veya tüzel kişi.

4. GENEL İLKELER

ALPER DENİZÖZ - DENİZÖZ GIDA her yeni kişisel veri işlemeyi gerektiren iş akışının hazırlık aşamasında işlenecek verilerin aşağıdaki ilkelere uygunluğunu denetler. Uygun bulunmayan iş akışları hayata geçirilmez. ALPER DENİZÖZ - DENİZÖZ GIDA kişisel verileri işlerken;

I. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyar.

II. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olduğundan emin olur.

III. İşleme amacının belirli, açık ve meşru olmasına dikkat eder.

IV. İşlenen verinin işlenme amacıyla bağlantılı olduğunu, işlenilmesi gerektiği kadarıyla sınırlı işlendiğini ve ölçülü olduğunu kontrol eder.

V. Verileri ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenme amacı için gerekli olduğu kadar muhafaza eder, işlenme amacı ortadan kalktığında imha eder.

5. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

ALPER DENİZÖZ - DENİZÖZ GIDA (i) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, (iii) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.​

5.1. Teknik Tedbirler

a. Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

b. Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

c. Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

d. Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

e. Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

f. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

g. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

h. Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

i. Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

j. Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

k. Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

l. Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

m. Şifreleme yapılmaktadır.​​

5.2. İdari Tedbirler

a. Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

b. Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında, kişisel veri güvenliği kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

c. Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

d. Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

e. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

f. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

g. İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

h. Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

i. Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

j. Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

k. Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

l. Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

m. Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

n. Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

o. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

6. İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARI

İlgili kişi, ALPER DENİZÖZ - DENİZÖZ GIDA’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü          kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İnternet Sitemizi Ziyaretiniz Sırasında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ALPER DENİZÖZ - DENİZÖZ GIDA tarafından hazırlanmıştır.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz durumunda işlenecek olan kişisel verileriniz şunlardır:

Veri Kategorileri                                               Veri Tipleri

İşlem Güvenliği Verisi                                    İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP numaranız, trafik bilgileriniz

Kişisel verileriniz yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı merciler ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Taşmektep Sk. 43A Erenköy 34738 İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@cofyrup.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.

Çerez Politikamız

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

ALPER DENİZÖZ - DENİZÖZ GIDA olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır. Çerezler beş çeşittir:

Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani kalıcı değillerdir. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar.

Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.

Birinci ve üçüncü kişi çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.

Zorunlu çerezler: İnternet sitelerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi amacıyla kurulan anonim nitelikte çerezlerdir.

İşlevsel ve analitik çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması ve gezinme deneyiminizi geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu nitelikte çerezler de anonimdir.

ALPER DENİZÖZ - DENİZÖZ GIDA’nin internet sitesinde oturum çerezleri, kalıcı çerezler ve zorunlu çerezler kullanmakta olup başka bir çerez türü kullanılmamaktadır.

Kullanıcı internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya " www.allaboutcookies.org " veya "www.youronlinechoices.eu " adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini veya mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

Site Üyeliğine ilişkin Açık Rıza Metni

Mevcut veya ileride güncelleyeceğim kişisel verilerimin, üyelik ekranında tarafıma sunulan, ayrıca ALPER DENİZÖZ - DENİZÖZ GIDA (“Şirket”) internet sitesi (www.cofyrup.com “Site”) üzerinden her zaman ulaşabileceğim aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı şekilde, Site üyelik (“Üye”) işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, üye girişi yapabilmem, üyelik bilgilendirmelerini alabilmem, üye olarak site üzerinden alışveriş yapmak için her alışveriş işleminde tekrar bilgilerimin girilmesine gerek kalmadan üye bilgilerimi kullanarak alışveriş yapabilmem, üye olarak daha önce verdiğim siparişleri ve sipariş geçmişini görüntüleyebilmem, özel üyelik programlarından faydalanabilmem, yapacağım alışverişlerime göre oluşturulacak bana özel imkan ve tekliflerden yararlanmam, genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, mobil Uygulama, site veya diğer 3. taraf ortamlarda Şirket’e ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs.) yapılması, paylaştığınım verilerimin Şirket tarafında da güncellenmesi, zenginleştirilmesine, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla paylaşılmasına rıza veriyorum.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’ nın 11. Maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusu’ na (Alper Denizöz - Denizöz Gıda) başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin Şirketimize yapılacak başvuruların, KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İnternet Sitemize yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih, 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

Yazılı Başvurular:

Şirketimize yapılacak yazılı başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu” nun ıslak imzalı bir kopyasının,

Şirketimizin yönetim yerine şahsen veya KVKK m.11 kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekaletname ile vekaleten teslim edilmesi veya noter aracılığıyla “İTOSB 4. Cadde 1A Tuzla 34959 İstanbul” adresine gönderilmesi suretiyle iletilmelidir.

Elektronik Başvurular:

Şirketimize yapılacak elektronik başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu” nun  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalanarak, Şirketin e-posta adresi olan info@cofyrup adresine gönderilmesi suretiyle,

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde sonuçlandırılacak ve yazılı veya elektronik ortamda cevaplanacaktır.

Şirketimiz tarafından başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi halinde, talebiniz, Şirketimiz tarafından eksiklik giderilene kadar askıya alınacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. Maddesi uyarınca, on sayfaya kadar ücret alınmayacak; on sayfanın üzerindeki her sayfa için ise 1,00 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.

 

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İsim:

Soy isim:

T.C. Kimlik No:

Yabancılar İçin:

Uyruğu:

Pasaport Numarası/

Kimlik Numarası:

E-posta adresi:

Adres:

Cep Telefonu:

Fax:

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

□ Ziyaretçi

□ Çalışan

□ Eski Çalışan (Lütfen Çalıştığınız yılı ve pozisyonu belirtiniz)

□ Çalışan adayı/İş başvurusu (Lütfen başvuru tarihini ve başvurulan pozisyonu belirtiniz)

□ Üçüncü kişi firma çalışanı (Lütfen Çalıştığınız firma/kurum ve pozisyonu belirtiniz)

□ Diğer (tedarikçi, iş ortağı vb.) (Lütfen firma/kurum adını belirtiniz)

Şirketimiz içerisinde görüştüğünüz Birim/Kişi:

Konu:

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz (lütfen doldurun)

1. Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-a)

2. Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK M.11/1-b)

3. Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-c)

4. Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan bu üçüncü kişileri, bilmek istiyorum. (KVKK M.11/1-ç)

5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-d)

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri, ek olarak gönderiniz.

Düzeltilecek veri;

6. Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

I. Silinmesini talep ediyorum.

II. Yok edilmesini talep ediyorum.

III. Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Seçiminizi yazı ile yazınız.

7. Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin,

I. Düzeltilmesi,

II. Silinmesi,

III. Yok edilmesi,

talebim hakkında yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-f)  Seçiminizi yazı ile yazınız.

8. Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsen aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. (KVKK M.11/1-g)

- Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Veri;

9. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. (KVKK M.11/1-ğ)

Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul

kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

- Kanuna Aykırı İşlenen Veri;

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

□ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.

İşbu “Başvuru Formu”, İnternet Sitemiz ile olan ilişkinizi tespit edebilmek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyebilmek ve ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve talebinize ilişkin sağlıklı bir inceleme yapılabilmesi amacıyla Şirketimiz, başvurunuz ile ilgili, kimlik ve/veya yetki tespitine veya talebinize ilişkin ek evrak talep etme hakkını saklı tutar. Şirketimize iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da Şirketimize yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden sorumluluk kabul etmemektedir.

VERİ SAHİBİ BEYANI:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurusunun, yukarda belirtilen talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı, Soyadı :

Tarih :

İmza :

Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza/Ticari İletişim İzni

Mevcut veya ileride güncelleyeceğim kişisel verilerimin, ALPER DENİZÖZ - DENİZÖZ GIDA (“Şirket”) tarafından; Site Üyeliği (www.cofyrup.com “Site”) kapsamında oluşturulan genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri, kapsamında güncel iletişim bilgilerim üzerinden bana yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, arama vb.) bulunulabilmesi, ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin, kampanya, yarışma, çekiliş, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerin iletilmesi amaçlarıyla tarafıma ticari ileti gönderilmesine ve www.cofyrup.com adresinden ulaşabileceğim aydınlatma metninde belirtildiği şekilde kişisel verilerimin işlenmesine onay/izin veriyorum.